/ УДИРДЛАГЫН БАГ

Б.Батсанаа

ТУЗ-ын дарга

Т.Амарсанаа

Гүйцэтгэх захирал

О.Дашдулам

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

П.Гандолгор

Хүний нөөцийн зөвлөх

Д.Батсүрэн

Ерөнхий инженер

Ю.Мөнхбаатар

Бизнес хөгжил, төлөвлөлт хариуцсан захирал

О.Тойвгоо

Буянт-Агро ХХК, Гүйцэтгэх захирал

/ ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЛБА